Avtalsvillkor för utrustningsuthyrning till icke-EU-medborgare

[Avtalsvillkor för EU-medborgare via denna länken]

 

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1 Avtalsvillkoren gäller konsumenten (nedan ”hyrestagaren”) och utrustningsuthyrningarna på Suomen Hiihtokeskusyhdistys [Finlands Skidcenterförening] medlemscentrer (nedan ”uthyraren”) samt centrens anställda.

 

2. UTHYRARENS ANSVAR

2.1 Uthyraren ansvarar för att den utrustning som lämnas ut från uthyrningen mot betalning är i skick och att bindningarna är rätt inställda.

2.2 Uthyraren ansvarar inte för skador vars orsak är en omständighet eller händelse som uthyraren inte kan påverka eller inte rimligtvis har kunnat beakta vid uthyrningen.

2.3 Uthyraren ska

  • 2.3.1 montera bindningarna enligt importörens eller agentens märkesspecifika anvisningar.
  • 2.3.2 ställa in bindningarna enligt de uppgifter som kunden lämnat och i enlighet med importörens eller agentens märkesspecifika anvisningar.

3. HYRESAVTAL

3.1 Om uthyrning av utrustning ska upprättas ett skriftligt avtal som innehåller åtminstone följande uppgifter:

  • 3.1.1 Uthyrarens namn och skidcenter samt kontaktinformation
  • 3.1.2 Hyrestagarens namn, adress, telefonnummer
  • 3.1.3 Utrustning som hyrs ut
  • 3.1.4 avvikande inställning av bindningarna på kundens begäran (i övrigt ställs bindningarna in enligt tabellvärden utifrån de uppgifter som kunden lämnat)
  • 3.1.5 Eventuella fel och skador på den utrustning som hyrs ut
  • 3.1.6 Hyrestagarens vikt och skicklighetsnivå för inställning av bindningarna
  • 3.1.7 Hyrtid
  • 3.1.8 Hyrpris
  • 3.1.9 Uthyrarens och hyrestagarens godkännande av avtalet
  • 3.1.10 Hänvisning till gällande allmänna avtalsvillkor

3.2 I fråga om grupper är det möjligt att teckna ett avtal för hela gruppen. Av avtalet ska framgå åtminstone uthyrarens namn och skidcentrets namn samt kontaktinformation och samtliga hyrestagares namn, vikt och skicklighetsnivå. Som hyrestagare antecknas gruppledarens person- och kontaktuppgifter. Gruppledaren undertecknar avtalet för hyrestagaren. Hyrtiden och hyrpriset ska också antecknas i avtalet.

 

4. KONTROLL AV HYRESTAGARENS IDENTITET

4.1 Hyrestagaren ska legitimera sig.

5. ANVÄNDNING AV DEN HYRDA UTRUSTNINGEN

5.1 Efter att ha godkänt hyresavtalet får hyrestagaren rätt att använda utrustning för personligt bruk på de iståndsatta skidbackar och anläggningar som skidcentret tillhandahåller för åkning. Hyrestagaren får inte överlåta hyrd utrustning till någon annan.

 

6. HYRESTAGARENS OCH UTHYRARENS ANSVAR

6.1 Hyrestagaren ska lämna de uppgifter som behövs för inställning av bindningarna (vikt och skicklighetsnivå).

6.2 Hyrestagaren ansvarar för att de uppgifter hen lämnat är riktiga.

6.3 Hyrestagaren ska hantera den hyrda utrustningen omsorgsfullt och så att den inte utsätts för skada eller förlust.

6.4 Hyrestagaren får inte ändra de inställningar på bindningarna som ställts in i uthyrningen. Om inställningarna behöver ändras ska det göras av personalen på uthyrningen. Ändring av inställningarna ska antecknas i hyresavtalet.

6.5 Det är förbjudet att göra markeringar på den hyrda utrustningen eller att avlägsna eller lösgöra delar.

6.6 Om utrustningen behöver reparation, ska hyrestagaren lämna den till uthyraren för reparation.

6.7 Uthyraren svarar för att bindningarna har ställts in enligt de uppgifter som hyrestagaren har meddelat.

6.8 Uthyraren ansvarar för att de hjälmar som hyrs ut uppfyller de lagstadgade kraven på personlig skyddsutrustning.

 

7. ÅTGÄRDER VID FEL, SKADOR OCH STÖLD

7.1 Hyrestagaren ska omedelbart underrätta uthyraren om förlust eller förstörelse av utrustningen, skador på utrustningen och/eller fel på utrustningen.

7.2 Vid stöld av utrustningen ska hyrestagaren anmäla det till polisen.

 

8. HYRESTAGARENS ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET

8.1 Hyrestagaren är ersättningsskyldig enligt utrustningens gängse värde om hyrd utrustning saknas eller skadas, såvida hyrestagaren inte bevisligen har tagit väl hand om utrustningen.

8.2 Uthyraren ska underrätta hyrestagaren om sådan skada på utrustningen som är synlig vid visuell granskning då utrustningen återlämnas eller omedelbart efter att uthyraren har upptäckt skadan. Hyrestagaren är ersättningsskyldig enligt följande:

  • 8.2.1 Reparationskostnaderna för skadad utrustning fastställs enligt servicetaxan.
  • 8.2.2 Utrustningens gängse värde vid irreparabel skada eller förlust av utrustning eller del av den.
  • 8.2.3 Hyrestagaren är inte ersättningsskyldig för normal slitage på utrustningen.

9. HYRA

9.1 Hyran betalas antingen då utrustningen lämnas ut eller då den återlämnas.

9.2 Hyrespriset baserar sig på hyrestiden eller på ett överenskommet pris.

 

10. ÅTERLÄMNANDE AV UTRUSTNINGEN

10.1 Utrustningen ska lämnas tillbaka senast vid hyrestidens slut.

10.2 Om hyrestagaren vill förlänga hyrestiden ska hen komma överens om det med uthyraren innan hyrestiden går ut.

10.3 Vid försenad eller försummad återlämning kan uthyraren debitera en tilläggshyra tills utrustningen återlämnats eller hittats.

 

11. ANSVAR FÖR SKADA SOM ORSAKAS HYRESTAGAREN ELLER TREDJE PART

11.1 Genom att godkänna hyresavtalet bekräftar hyrestagaren att hen är medveten om de risker som anknyter till aktiviteten ifråga och till användning av den hyrda utrustningen.

11.2 Uthyraren ansvarar för skador som orsakats hyrestagaren eller tredje part vid korrekt användning av den hyrda utrustningen om hen

11.2.1 orsakat skadan genom eget handlande

11.2.2 ställt in den hyrda utrustningen i strid med de uppgifter som hyrestagaren lämnat.

11.2.3 har överlåtit till hyrestagaren sådan utrustning som enligt de uppgifter som hyrestagaren lämnat inte är lämpliga för denne.

11.3 I övrigt ansvarar hyrestagaren för skador som hen genom sitt handlande orsakat sig själv eller tredje part i enlighet med de gällande skadeståndsprinciperna.

 

12. TILLÄMPLIG LAG

På dessa avtalsvillkor tillämpas gällande lagstiftning på den ort där tjänsten levereras, med andra ord finsk lag.

 

13. TVISTER

13.1 Tvister bör i första hand lösas genom förhandlingar mellan hyrestagaren och uthyraren.

Tvister mellan konsumenter är bosatta utanför EU och skidcentret ska lösas i tingsrätten på serviceleverantörens hemort.

Vid eventuella meningsskiljaktigheter ska avtalsvillkoren på originalspråk tillämpas.