Allmänna avtalsvillkor för skidskolornas tjänster för icke-EU-medborgare

[Avtalsvillkor för EU-medborgare via denna länken]

 

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1 Dessa avtalsvillkor gäller de konsumenter som använder tjänster av skidskolorna i Suomen Hiihtokeskusyhdistys [Finlands Skidcenterförening] samt skidskolorna som tillhandahåller skidskoletjänster inklusive personalen i dessa. Leveransvillkoren gäller utbildning i olika grenar, som utförsåkning på skidor, snowboarding, telemark och längdskidåkning.

 

2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2.1 Skidskolan svarar för att instruktörerna har behörig utbildning och de färdigheter som krävs.

2.2 Konsumenten har rätt att på förhand ta del av innehållet i undervisningen och vilken utrustning som behövs.

2.3 Konsumenten svarar för att den personliga utrustningen är i skick och lämplig då hen deltar i en lektion eller kurs i skidskolan.

2.4 Skidskolan har rätt att ställa in lektionen om skolans anställda konstaterar att konsumentens utrustning gör det omöjligt att genomföra lektionen på ett säkert sätt.

2.5 Konsumenten deltar i skidundervisningen på eget ansvar. Skidskolan och dess instruktörer ska ha en ansvarsförsäkring som täcker sådana skador som instruktören genom fel eller försummelse i arbetet bevisligen och till följd av oaktsamhet orsakat konsumenten.

2.6 Skidskolan är inte skyldig att teckna för konsumenten en försäkring som täcker eventuella skador som skidåkaren orsakat sig själv.

2.7 Överenskommelse om skidundervisning kan träffas muntligt, skriftligt eller elektroniskt. Om enskilda, särskilt anpasasde kurser ska vid behov tecknas ett skriftligt avtal med följande uppgifter:

    • 2.7.1 Den arrangerande skidskolans namn, FO-nummer och adress.
    • 2.7.2 Kursdeltagarens namn, ålder och adress.
    • 2.7.3 Kursens omfattning och längd samt kursavgift.
    • 2.7.4 I fråga om grupper är det möjligt att teckna ett avtal för hela gruppen. Gruppledaren undertecknar avtalet för gruppen.

2.8 Kursavgiften ska betalas senast i samband med anmälan. Skidskolan har rätt att ta ut en bokningsavgift för flerdagskurser. Bokningsavgiften beaktas i den slutliga kursavgiften till fullt belopp.

 

3. AVBOKNINGAR OCH AVBROTT

3.1 Konsumenten ska infinna sig med utrustningen klar vid överenskommen tidpunkt på den överenskomna startplatsen för undervisningen.

3.2 Om konsumenten som avbokar sitt deltagande i kursen senast fjorton (14) dagar före kursstart har rätt att återfå hela den erlagda bokningsavgiften.

3.3 Om konsumenten avbokar sitt deltagande i kursen mindre än fjorton (14) dagar men mer än tjugofyra (24) timmar före kursstart har skidskolan rätt att hålla inne hälften av den erlagda bokningsavgiften.

3.4 Om konsumenten avbokar sitt deltagande i kursen mindre än tjugofyra (24) timmar före kursstart eller inte infinner sig i tid på den avtalade startplatsen, utom i sjukdomsfall, är skidskolan inte skyldig att återbetala den erlagda bokningsavgiften. Dessutom har skidskolan rätt att debitera hela den avtalade kursavgiften med avdrag för eventuell bokningsavgift.

3.5 Om skidskolan ställer in kursen på grund av att det på förhand meddelade antalet elever inte uppfylls eller om skidinstruktören insjuknar akut och det inte har varit möjligt att hitta en ersättare, är skolan skyldig att återbetala den erlagda bokningsavgiften/kursavgiften eller ersätta kursen med en motsvarande kurs enligt överenskommelse mellan parterna.

3.6 Om kursen ställs in eller avbryts till följd av att konsumenten insjuknar kan kursen eller den återstående delen av den ersättas med en motsvarande kurs eller kursdel enligt överenskommelse mellan parterna. Om det inte är möjligt att ordna en ersättande kurs eller kursdel har konsumenten rätt att från den på förhand erlagda kursavgiften återfå som kompensation en tredjedel (1/3) av värdet av den icke slutförda kursdelen.

3.7 Om konsumenten insjuknar före kursstart så att minimiantalet elever underskrids och kursplatsen kan omsäljas före kursstart, har konsumenten rätt att återfå den erlagda bokningsavgiften från vilken avdras kostnaderna för omförsäljningen. Om insjuknandet ska på anmodan uppvisas läkarintyg eller annan tillförlitlig utredning.

3.8 Om kursen ställs in eller avbryts till följd av omständigheter som är oberoende av skidskolan, såsom elavbrott, alltför stark vind, alltför sträng köld, dimma eller annan jämförbar omständighet som inte var känd vid kursstart eller under kursen, försöker skolan ersätta kursen med motsvarande utbildning. Ifall det inte är möjligt att ordna en ersättande kurs eller kursdel som konsumenten kan ta del av har konsumenten rätt till gottgörelse.

 

4. ANSPRÅK

4.1 Anspråk på skidskolans tjänster ska riktas direkt till skolan muntligt eller skriftligt omedelbart, eller inom en rimlig tid efter att konsumenten har upptäckt eller borde ha upptäckt felet.

 

5. LEVERANSVILLKOR FÖR UTFÖRSÅKNINGSTJÄNSTER

5.1 På skidinstruktion tillämpas också leveransvillkoren för utförsåkningstjänster, vilka konsumenten är skyldig att iaktta.

 

6. TILLÄMPLIG LAG

På dessa avtalsvillkor tillämpas gällande lagstiftning på den ort där tjänsten levereras, med andra ord finsk lag.

 

7. TVISTER

7.1 Tvister bör i första hand lösas genom förhandlingar mellan konsumenten och skidskolan. Tvister mellan konsumenter är bosatta utanför EU och skidcentret ska lösas i tingsrätten på serviceleverantörens hemort.

Vid eventuella meningsskiljaktigheter ska avtalsvillkoren på originalspråk tillämpas.