Allmänna avtalsvillkor för skidcentrens tjänster för EU-medborgare

[Avtalsvillkor för icke-EU-medborgare via denna länken]

 

Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry [Finlands Skidcenterförening] och konsumentombudsmannen har förhandlat fram följande villkor för skidcentrens tjänster som konsumentombudsmannen har godkänt. Avtalsvillkoren uppdaterades 1.10.2019.

 

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på tillhandahållande, köp, leverans och användning av skidcentertjänster som Suomen Hiihtokeskusyhdistys medlemscenter tillhandahåller konsumenter samt på lösning av tvister som hänför sig till dessa tjänster. Avtalsvillkoren tillämpas inte på åklinjer utanför skidcentrets ansvarsområde eller på åkning i skogen.

1.2 Skidcentertjänster som avses i dessa villkor tillhandahålls bland annat

  • a. i biljettförsäljningarna
  • b. skidbackarna
  • c. i vajerburna anläggningar för persontransport (nedan ”liftarna”), inklusive linbanor och byggnader
  • d. i spåren med konstgjord nysnö, på skridskobanor och pulkabackar med konstsnö samt andra områden som skidcentret har för snösporttjänster (nedan ”övriga anläggningar”).

1.3 Dessa avtalsvillkor gäller inte tjänster i backrestaurang, vid camping (husvagn) och inkvartering.

1.4 För tjänster i utrustningsuthyrning och skidskolor har upprättats egna avtalsvillkor som finns på Suomen Hiihtokeskusyhdistys och Konkurrens- och konsumentverkets webbplatser (www.ski.fi och http://www.kkv.fi).
Dessa avtalsvilkor finns även på Parra Skidcentern webbplats.

 

2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2.1 Liftarna ska uppfylla gällande säkerhetskrav och vara kontrollerade och godkända av behörig myndighet.

2.2 Skidbackar och övriga anläggningar ska vara väl synliga eller märkta. De ska vara i tillfredsställande skick i förhållande till väder- och terrängförhållandena. Skidcentrets anställda har rätt att underhålla skidbacke och övriga anläggningar även under centrets öppettider.

2.3 Centrets anställda har rätt att öppna och stänga skidcenter, lift eller skidbacke eller annan anläggning beroende på snö- och väderförhållandena eller antalet användare. I sådana fall bestäms konsumentens rätt till gottgörelse enligt punkt 6 i dessa avtalsvillkor.

2.4 Konsumenten åker i backarna och använder övriga tjänster i skidcentret på eget ansvar. Ansvaret kan också ankomma konsumentens vårdnadshavare. Konsumenten ska på skidcentrets område beakta att hens agerande inte får orsaka fara för hen själv eller andra som använder området. Konsumenten ska innan hen börjar använda en tjänst bedöma huruvida hen klarar av att använda tjänsten. Konsumenten ska vara insatt i de regler som gäller utförsåkning i skidbackar.

2.5 Konsumenten ansvarar för att den personliga utrustningen är i skick och att bindningarna är rätt inställda.

2.6 Konsumenten ska iaktta dessa avtalsvillkor då hen befinner sig i skidcentret och använder centrets tjänster. Skidcentret ska informera om begränsningar för användningen av liftar och backar samt övriga området på sin webbplats och i skidcentret samt tydligt märka ut eventuella farliga platser i enlighet med Säkerhets- och kemikalieverkets rekommendationer. Tjänsterna kan också skyltas med godkända symboler. Skyltningen och märkningarna ska iakttas utan undantag.

2.7 Konsumenten ska följa personalens anvisningar gällande korrekt användning av skidbacke, övriga anläggningar och utrustning, korrekt positionering i släpliften eller stolliften samt säker klädsel. Genom att ge råd till konsumenterna vill personalen minska risken för skador och förebygga avbrott i driften.

2.8 Personalen har rätt att hindra konsumenten att använda skidcentrets tjänster om konsumenten inte följer dessa avtalsvillkor och personalens anvisningar eller genom sitt tillstånd eller beteende utgör en risk för allmän säkerhet, stör allmän ordning eller väcker allmän förargelse.

2.9 En konsument som avsiktligt eller genom oaktsamhet smutsar ner eller förstör skidcentrets anordningar är skyldig att ersätta skadorna till skidcentret och tredje parter.

2.10 Om en lift, backe eller annan anläggning inte uppfyller de ovan nämnda säkerhetsbestämmelserna ska skidcentret ansvara för sådana skador på konsumenten eller konsumentens egendom som inte orsakats av konsumenten själv.

 

3. HITTEGODS

3.1 Om konsumenten hittar egendom som en annan konsument tappat på skidcentrets område ska hen omedelbart överlämna denna egendom till centrets anställda. Hittegods hanteras i enlighet med hittegodslagen.

 

4. SERVICETAXA, UPPGIFTER OM LIFTAR OCH BACKAR

4.1 Skidcentret är skyldigt att publicera en prislista på tjänsterna eller på annat sätt informera om priserna. Prislistan eller informationen ska innehålla tydliga uppgifter om priserna och giltighetstiderna på olika biljettslag.

4.2 Skidcentret ska i sin prislista eller broschyr ange var centrets liftar, backar och andra anläggningar är belägna samt deras typ, backarnas svårighetsgrad och antal. Svårighetsgraden anges enligt Suomen Hiihtokeskusyhdistys internationellt godkända anvisningar.

4.3 Skidcentrets officiella namn, adress och telefonnummer ska anges i prislistan och broschyren.

 

5. GILTIGA LIFTKORT OCH ANDRA BILJETTER TILL SKIDCENTRETS TJÄNSTER

5.1 Skidcentet har rätt att sälja olika slags liftkort och andra inträdesbiljetter enligt det som framgår av prislistan (nedan ”biljetten”). Avtal ska anses ha kommit tillstånd då anbudet har godkänts och betalningen har erlagts eller betalningsförbindelsen har undertecknats.

5.2 Biljetterna gäller under skidcentrets öppettider enligt prislistan. Centret kan välja att förlänga giltighetstiden.

5.3 Skidcentret kan ha biljetter som gäller för ett visst antal liftåk eller under en viss tid.

5.4 Företagskort ger rätt att använda tjänsterna under den säsong som anges på kortet. Företagskort får användas av på förhand namngivna personer från ifrågavarande sammanslutning eller personer som enligt separat meddelande vistas i sammanslutningens fritidsstuga.

5.5 Skidcentret kan dessutom ha områdes- eller anläggningsbiljetter som

ger rätt att använda tjänster på de områden och anläggningar som anges på biljetten och under den giltighetstid som framgår av biljetten.

5.6 Den giltighetstid som avses i punkterna 5.3, 5.4 och 5.5 kan också anges i streckkod. Konsumenten har rätt att kontrollera biljettens giltighetstid med skidcentrets personal.

5.7 Biljetten är personlig om inte annat anges. Biljetten får inte överlåtas till någon annan. Det är förbjudet att hyra ut företagskort i andra hand. Vid missbruk kan skidcentet makulera eller beslagta biljetten.

5.8 Den som använder ett liftkort ska kunna bevisa sin rätt att använda kortet. Kortet ska alltid vara med och det ska visas upp när man stiger på hissen. Skidcentrets anställda har rätt att på centrets anläggningar kontrollera biljetters giltighet.

5.9 Skidcentret har rätt att för ersättning av skada som uppkommit genom missbruk debitera konsumenten på en rimlig, på förhand angiven avgift som tas ut omedelbart då missbruket uppdagas.

 

6. KUNDENS RÄTT TILL GOTTGÖRELSE

6.1 För försvunnen biljett ges ingen gottgörelse.

6.2 För makulerad eller beslagtagen biljett ges ingen gottgörelse.

6.3 Oanvänd giltighetstid på biljetten kompenseras inte om konsumenten frivilligt avbrutit användningen av tjänsten under biljettens giltighetstid.

6.4 Om biljettinnehavaren på grund av sjukdomsfall eller skada har varit oförmögen att använda biljetten under en tid vars längd är minst en tredjedel (1/3) av biljettens giltighetstid är hen berättigad till gottgörelse för biljetten. Biljettinnehavaren ska på anmodan kunna visa upp läkarintyg eller annan tillförlitlig utredning av sjukdomsfallet eller skadan.

6.5 Om en hiss eller skidbacke eller annan anläggning har varit ur bruk på grund av ett driftavbrott har biljettinnehavaren rätt till gottgörelse med beaktande av de begränsningar som nämns i punkterna 6.7 och 6.8.

6.6 Gottgörelsen ska motsvara den oanvända giltighetstiden på biljetten. Gottgörelsen ges främst genom att förlänga giltighetstiden eller ge ett verifikat som ger rätt att använda motsvarande tid senare. Konsumenten kan också få en gottgörelse i pengar om hen vill.

6.7 Rätt till gottgörelse föreligger inte om

  • 6.7.1 driftavbrottet är tillfälligt och kortvarigt eller beror på reparationer eller underhåll som av säkerhetsskäl inte kan senareläggas.
  • 6.7.2 driftavbrottet beror på omständigheter som är oberoende av personalen, såsom elavbrott, alltför stark vind, alltför hård köld, dimma eller annan jämförbar omständighet som parterna var omedvetna om då biljetten såldes eller vars konsekvenser personalen inte kunde undvika.

6.8 Skidcentets anställda har rätt att på ovan nämnda grunder stänga en lift och/eller skidbacke och/eller annan anläggning under biljettens giltighetstid. I så fall har biljettinnehavaren inte rätt till gottgörelse om det i skidcentret trots stängningen är tillräckligt många liftar och skidbackar och anläggningar i drift. Konsumenten ska vid köptillfället informeras om eventuellt avvikande antal öppna liftar och skidbackar och andra anläggningar.

6.9 Skidcentret har rätt att fastställa vilka backar och områden som hålls öppna. Om skidcentret med anledning av orsaker som nämns i punkt 6.7. inte har tillräckligt många liftar och skidbackar och andra anläggningar i drift har biljettinnehavaren rätt att få gottgörelse om driftavbrottet pågår en längre tid än en tredjedel (1/3) av biljettens giltighetstid.

6.10 Skidcentret är inte skyldigt att ge annan gottgörelse än enligt ovan för olägenhet eller kostnader till följd av driftavbrott i hela centret eller delar av det, såvida inte avbrottet var en följd av vårdslöshet från skidcentrets sida.

 

7. FÖRSÄKRINGAR

7.1 Skidcentret ska ha en ansvarsförsäkring som ersätter sådan skada som centret bevisligen och till följd av oaktsamhet orsakat kunden.

7.2 Skidcentret är inte skyldigt att teckna en försäkring som täcker skador som kunden orsakat sig själv. Om en möjlig olycksfallsförsäkring som ingår i biljetten och försäkringens giltighetstid informeras separat.

7.3 Konsumenten ska försäkra sig om att hen har giltig försäkring innan hen anländer till skidcentrets anläggningar.

 

8. ANSPRÅK

8.1 Anspråk på skidcentrets tjänster ska riktas till centrets personal. Anspråken kan framföras skriftligt eller muntligt. Konsumenten har inte rätt att åberopa ett fel i en tjänst om hen inte meddelar tjänsteleverantören eller centrets personal om felet inom en rimlig tid efter att hen upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Ett fel som kan korrigeras medan tjänsten levereras ska anmälas till tjänsteleverantören eller centrets personal så fort som möjligt.

8.2 Övriga ersättningsyrkanden ska lämnas inom en rimlig tid efter skadehändelsen.

 

9. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOREN

9.1 Skidcentret kan ändra dessa avtalsvillkor och avgifterna för tjänsterna under säsongen om orsaken är ny eller ändrad lagstiftning, myndighetsbestämmelser eller oväntad ändring av omständigheterna (exceptionell naturhändelse, internationell kris eller stor olycka).

9.2 Avtalsvillkoren och ändringarna i dem ska delges konsumenten på de ställen där skidcentrets tjänster säljs.

 

10. TILLÄMPLIG LAG

På dessa avtalsvillkor tillämpas gällande lagstiftning på den ort där tjänsten levereras, med andra ord finsk lag.

 

11. TVISTER

11.1 Tvister bör i första hand lösas genom förhandlingar mellan konsumenten och skidcentret. Om parterna inte kan nå en överenskommelse kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande eller lämna en ansökan om stämning till tingsrätten på sin hemort. Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden ska konsumenten kontakta konsumentrådgivningen vid Konkurrens- och konsumentverket (www.konsumentradgivning.fi). Skidcentret ska lämna ansökan om stämning till förstainstansdomstolen på den ort där en konsument som bor inom EU har sin hemvist.

Vid eventuella meningsskiljaktigheter ska avtalsvillkoren på originalspråk tillämpas.